Jesteś tutaj

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie - pełen zapis video

Ceny wody i ścieków, wycena budynku przy ul. Targowej 7 - to tylko niektóre tematy poruszone podczas ostatniej sesji RM w Hrubieszowie.

 

 

 

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie odbyła się 28 lutego 2017 r. w budynku hrubieszowskiego Urzędu Miasta.

 

Część 1

- Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad  

- Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniach 27 stycznia i 17 lutego 2017 roku

- Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych

- Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

- Sprawozdanie Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

- Rozpatrzenie informacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w 2016 roku

 

Część 2

- Rozpatrzenie informacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w 2016 roku 

 

Część 3

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania klubu radnych „Prawa i Sprawiedliwości"

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Hrubieszowie

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców

 

Część 4

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców

 

Część 5

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców

 

Część 6

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców (zakończone głosowaniem)

 

Część 7

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2017 roku

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok

- Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

- Wolne wnioski (w tym wystąpienie Mariana Pawlaka w sprawie wyceny budynku Targowa 7)

 

Część 8

- Wolne wnioski

 

comments powered by Disqus