Jesteś tutaj

Trwa nabór do służby w policji

 

 

 

 

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Planowane przyjęcie do służby w 2017 roku: 22 luty – 10 osób, 23 maja - 27 osób, 22 sierpnia-48 osób, 12 grudnia - 22 osoby.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji woj. lubelskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81- 535-46-55.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwo służby oraz pracy z poprzednich miejsc pracy (kserokopia - oryginał dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej- przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Kandydaci posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji ( Dz. U. Z 2012r. Poz. 432 z późn.zm.):

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 pkt.,

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 pkt.,

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 pkt.,

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 2 pkt.,

 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego - 4 pkt.,

 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,

 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.,

 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 pkt.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowaniakwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432z późn. zm.).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2017, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.


 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

 inspektor Paweł DOBRODZIEJ

 

Źródło: KPP w Hrubieszowie

 

comments powered by Disqus