Jesteś tutaj

Kiedy będzie można odpalać fajerwerki w naszym regionie?

Zobacz Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w tej sprawie.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296 i 1579), podaje

się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 19 grudnia 2016 r.

 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się,

co następuje:

 

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

 

§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

 

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676).

 

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1713) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094, 774, 1485 i 1707).

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

 

Wojewoda Lubelski

/ – / Przemysław Czarnek

 

Źródło: UG Hrubieszów

 

comments powered by Disqus