Jesteś tutaj

Osiedle "POLNA" w 2017 r.

Przedstawiamy Sprawozdanie Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

 

 

 

 Zarząd osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie w 2017 roku odbył się 4 zebrania zarządu osiedla

i 2 zebrania samorządu mieszkańców.Na pierwszym zebraniu Zarządu w dniu 10 stycznia 2017 roku Tomasz Wojciech Antoniuk przedstawił

zebranym informację o tym, że w sprawie wnioskowanego przez Zarząd Osiedla POLNA

przedsięwzięcia o dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego remontu na całej długości

parkingów i drogi przy ulicy Polnej w roku 2017 i latach następnych, Rada Miejska przeznaczyła

20 tysięcy złotych i tyle samo da Starostwo w br..Ponadto Przewodniczący poinformował, że w tym roku rusza

I budżet obywatelski i od 16 lutego 2017 roku można zgłaszać pomysły do Urzędu Miasta w Hrubieszowie.Na drugim zebraniu Zarządu w dniu 20 lutego 2017 roku Tomasz Wojciech Antoniuk zapoznał

uczestników z protokołem z zebrania mieszkańców Osiedli:POLNA,KOLEJARZ i PIŁSUDSKIEGO

z dnia16.01.2017 rok,który został przygotowany przez Dariusza Kuśmirka pracownika Urzędu Miasta

w Hrubieszowie.Następnie w głosowaniu jawnym został on przyjęty bez uwag. Przygotowano wniosek

do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w którym zarządy osiedli POLNA,KOLEJARZ

i PIŁSUDSKIEGO proszą starostę hrubieszowskiego o zabezpieczenie środków na opracowanie

kompleksowego planu remontów ulicy i chodnika na Polnej w 2017 roku i latach następnych oraz

utworzenia w ulicy Polnej i Piłsudskiego aktywnych przejść dla pieszych.

Następnie Przewodniczący przypomniał zebranym,że w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

od 16 lutego 2017 roku przyjmowane są zgłoszenia przedsięwzięć na I budżet obywatelski na który

mieszkańcy zgłosili już takie pomysły jak:

a) zakup kolorowych pojemników na śmieci dla każdych dwóch bloków,

b) zakup i instalacja progów zwalniających przy bloku Polna 25,

c) zakup i rozmieszczenie domków dla wolno żyjących kotów,

d) zakup ławek i rozmieszczenie ich na całym osiedlu,

e) poprawa terenów rekreacji na osiedlu,

f) dodatkowe miejsca parkingowe,

g) instalacja oświetlenia na osiedlu,

h) zakup i rozmieszczenie karmników dla ptaków,

i) zakup i ustawienie pojemników na psie odchody,

j) zakup i instalacja monitoringu na Osiedlu,

Na trzecim zebraniu w dniu 25 maja 2017 roku Tomasz Wojciech Antoniuk poinformował uczestników,

że ramach wykorzystania środków finansowych Zarząd Osiedla proponuje wydatkować środki

w wysokości 800 złotych na zakup nagród rzeczowych i wsparcie organizacji imprez

organizowanych przez HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie.

Wśród proponowanych przedsięwzięć jest:

a) Powitanie Wakacji w czerwcu 2017 roku,

b) Piknik Rodzinny i Otwarcie Placu Zabaw na osiedlu POLNA w październiku 2017 roku,

c) Rajd Rowerowy w okresie wakacji 2017 roku,

d) Mikołajki dla dzieci w grudniu 2017 roku,

Na poszczególne przedsięwzięcia proponujemy przeznaczyć średnio po 200 złotych,

które zostaną wydatkowane na podstawie faktur lub rachunków. Na tą okoliczność Zarząd

osiedla podjął uchwałę nr 1 z dnia 25 maja 2017 roku.

W dalszej części zebrania Tomasz Wojciech Antoniuk przypomniał temat remontu

chodnika przy ulicy Polnej w Hrubieszowie,który to temat jest znany panu Staroście

Hrubieszowskiemu od lat jako właścicielowi drogi i zarządcy,żeby niezwłocznie podjął

niezbędne działania.W tej sprawie radny Tomasz Wojciech Anntoniuk w dniu 27.03.2017

roku złożył do Starosty Hrubieszowskiego interpelację o uregulowanie stanu prawnego

powyższej drogi na odcinku działki 864/52 i 864/54,które stanowią własność gminy

miejskiej w użytkowaniu wieczystym HSM w Hrubieszowie.Na najbliższym zebraniu

w czerwcu 2017 roku członkowie spółdzielni zdecudują co w tej sprawie.

Następnie na okoliczność budowy parkingu i drogi dojazdowej przy ulicy Polna 10

przewodniczący powiadomił zebranych,że w tej sprawie w maju 2017 roku,będzie zawarte

porozumienie pomiędzy Komitetami Blokowymi,gminą miejską,MSD,a radnymi Marianem

Cisło i Tomaszem Wojciechem Antoniukiem.

W merytorycznej dyskusji udział wzięli obecni członkowie Zarządu Osiedla nr 2 POLNA

w Hrubieszowie,zwracając dodatkowo uwagę na problem oznakowaniu na osiedlu,które

przyczynia się do uszczuplenia budżetu wielu mieszkańców.Dlatego Zarząd wnioskuje

o zmianę oznakowania przez gminę miejską.Powyższy problem był zgłaszany poprzez

interpelację radnego Tomasza Wojciecha Antoniuka i Mariana Cisło oraz Wspólnotę.

Mieszkaniową.

Na czwartym zebraniu w dniu 7 września 2017 roku Tomasz Wojciech Antoniuk poinformował

zebranych,że będzie tworzony budżet miejski na 2018 rok i poszczególne zarządy osiedlowe mogą

zgłaszać propozycje i trzeba zastanowić się nad zadaniami,które mogłyby się znaleźć w tym budżecie.

W odpowiedzi zebrani powiedzieli,że podtrzymują wcześniej zgłoszone propozycje do których należą

przede wszystkim:

a)budowa placu zabaw w osiedlu POLNA,który będzie zlokalizowany na działce miejskiej na

wskazanym wcześniej terenie koło biurowca HSM i bloku Polna 10.Całe zadanie może być wspólnie

realizowane z samorządem osiedla KOLEJARZ.

b)podjęcie niezbędnych kroków w celu budowy chodnika wzdłuż całej ulicy Polnej. Za tymi

działaniami Przedwodniczący zebrał 230 podpisów (29.02.2016r.),a remont chodnika przy ulicy

Polnej znalazł się w nowej strategii rozwoju miasta Hrubieszowa.Natomiast Burmistrz Miasta

Hrubieszowa po interpelacji Tomasza Wojciecha Antoniuka w dniu 30 czerwca 2017 roku

na sesji Rady Miejskiej,skierował zapytanie do HSM w Hrubieszowie o przewidywane

działania w sprawie wymienionych działek.Na najbliższym zebraniu we IX lub X 2017 roku

członkowie spółdzielni zdecydują co w tej sprawie.Jeżeli HSM zrezygnuje z tych działek to

remont ulicy Polnej odbędzie się,jeżeli nie to inwestycja nie może być zrealizowana.

        c)aktualizacja dokumentacji i podjęcie budowy sali gimnastycznej przy ZSM nr 1 w

        w Hrubieszowie.

        d) zwiększenie budżetu Osiedla POLNA na 2018 rok do kwoty 1500 (jeden tysiąc pięćset)

        złotych.

e) osuszenie lub wykopanie studzienki odprowadzającej wodę z nowego parkingu osiedlowego

przy bloku Polna 10 w miejscu stanowiącym własność gminy miejskiej w Hrubieszowie

(od strony lecznicy dla zwierząt pana Perehubki).

f) remont chodnika przy ulicy A.Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania

z ulicą J.Piłsudskiego.

Ponadto Zarząd Osiedla POLNA wystąpił w dniu 7 listopada 2017 roku do Zarządu

HSM im.Stanisława Staszica w Hrubieszowie z uprzejmą prośbą do Zarządu HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie o rozważenie możliwości pokrycia kosztów pomiaru gedezyjnego działek 864/54 i 864/52 położonych w obrębie Śródmieścia,jednostki ewidencyjnej Hrubieszów miasto stanowiących chodnik zlokalizowany przy ulicy POLNEJ w Hrubieszowie.

Z dotychczasowej kilku letniej korespondencji prowadzonej ze Starostwem Powiatowym

w Hrubieszowie wynika,że jest ono gotowe pokryć koszty wyżej wymienionej czynnośći po wystawieniu faktury przez HSM im.St.Staszica w Hrubieszowie.

Szeroko pojęty interes publiczny i społeczny przemawia za podjęciem bardzo konkretnych działań,które przyczynią się do:

1.Oszczędności w wydatkach HSM za koszty użytkowania wieczystego wyżej wyminionych czynności,a przez to oszczędności wszystkich korzystających z zasobów HSM.

2.Poprawy jakości ciągu pieszego,który zostanie wremontowany za środki przeznaczone na ten cel przez Radę Miejską i Radę Powiatową w Hrubieszowie w wysokości 40 tysięcy złotych w tym roku

a docelowo jeszcze 150 tysięcy złotych w latach następnych.

3.Spełnienie oczekiwań pieszych poruszających się tym chodnikiem w tym wielu członków HSM w Hrubieszowie.Z uwagi na upływający cenny czas,proszę o niezwłoczną odpowiedź,która pozwoli wykorzystać zabezpieczone środki samorządowe i przychylność władz miasta i powiatu.

Za co Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie zapłaci.W związku z brakiem działań przez HSM im.Stanisława Staszica w Hrubieszowie Starosta Hrubieszowski skierował wniosek do Wojewody Lubelskiego o uregulowanie stanu prawnego powyższych działek,co planuje się sfinanlizoiwać poztywnie na wiosnę 2018 roku,żeby jak najszybciej podjąć budowę chodnika i miejsc parkingowych przy ilicy Polnej w Hrubieszowie.

Na zebraniu samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2 „POLNA”, Osiedla Nr 8 „KOLEJARZ”, Osiedla Nr 9 „PIŁSUDSKIEGO” w Hrubieszowie, odbytego w dniu 16 stycznia 2017 roku

w lokalu Spółdzielczego Klubu Kultury „SŁONECZKO” przy ul. Polnej 19 omawiano

opracowano wniosek do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w którym zarządy osiedli

POLNA,KOLEJARZ i PIŁSUDSKIEGO, proszą starostę hrubieszowskiego o zabezpieczenie środków

na opracowanie kompleksowego planu remontów ulicy i chodnika na Polnej w 2017 roku i latach

następnych oraz utworzenia w ulicy Polnej i Piłsudskiego aktywnych przejść dla pieszych.

Następnie Przewodniczący przypomniał zebranym,że w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

od 16 lutego 2017 roku przyjmowane są zgłoszenia przedsięwzięć na I budżet obywatelski.

Na zebraniu samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 2 „POLNA”, Osiedla Nr 8 „KOLEJARZ”, Osiedla Nr 9 „PIŁSUDSKIEGO” w Hrubieszowie, odbytego w dniu 7 września 2017 roku w lokalu Spółdzielczego Klubu Kultury „SŁONECZKO” przy ul. Polnej 19 przyjęteo wnioski:


    Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2018 roku na przebudowę, remont chodnika przy ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.

    Zeskanować i zaprezentować, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów, projekty wszystkich placów zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla „POLNA”, „KOLEJARZ” i „PIŁSUDSKIEGO”.

    Zlokalizować przejście aktywne dla pieszych na ulicy Józefa Piłsudskiego naprzeciwko marketu Stokrotka.

    Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2018 roku na przebudowę, remont chodnika przy ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną w stronę ul. Józefa Piłsudskiego.

    Zabezpieczyć środki na budowę zatoczek parkingowych i bezpiecznych przejść dla pieszych i dzieci na ulicy Listopadowej.

    W budżecie na przyszły rok, zabezpieczyć środki na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1.

    Zwiększyć budżet poszczególnych Zarządów Osiedli do wysokości 1.500,00 zł na 1 rok.

    Zabezpieczyć środki na deratyzację.

    Zwrócić uwagę aby w ramach prowadzonej działalności, na obsługiwanym terenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie okresowo dezynfekowało pojemniki na odpady.

przewodniczący

Samorządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie

Tomasz Wojciech Antoniuk

 

comments powered by Disqus