Jesteś tutaj

Sesja odbyła się

sesja rady miejskiej w Hrubieszowie

Sesja odbyła się

 

Zwołana na piątek 20 września zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie odbyła się. Podczas dwóch wcześniejszych sesji nadzwyczajnych, zwołanych na 4 i 11 września, nie było kworum, dlatego obrady nie mogły się odbyć.

W piątkowym posiedzeniu początkowo uczestniczyło 8 radnych, z których część złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad dwóch uchwał. Obydwie zaproponował burmistrz Tadeusz Garaj. Wnioskował o usunięcie naruszenia prawa przez podjęcie wcześniejszych uchwał o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania go z zajmowanego stanowiska z powodu nieudzielenia absolutorium oraz w sprawie ustalenia jego wynagrodzenia. Podczas głosowania za zdjęciem tych punktów z obrad zagłosowało 7 członków rady, przy wymaganej większości 8 głosów. Gdy okazało się, że wniosek nie może zostać przyjęty w obradach nastąpiła przerwa, po której na sesję przybył jeden z nieobecnych radnych. W powtórnym głosowaniu rada zadecydowała, że wspomniane punkty nie będą rozpatrywane.

W dalszej części piątkowego posiedzenia radni wysłuchali informacji burmistrza na temat wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze tego roku. Chociaż tylko trzech radnych było za, a pozostali wstrzymali się od głosu, informacja została przyjęta.

Członkowie rady zaakceptowali też zmiany w tegorocznym budżecie, umożliwiające rozpoczęcie kilku ważnych inwestycji. Radni zgodzili się na wpisanie do planu finansowego m.in.: subwencji oświatowej, dotacji Wojewody Lubelskiego na pomoc społeczną, w tym wypłatę zasiłków dla osób objętych opieką społeczną, a także przesunięcie środków na pokrycie kosztów skutków pożaru przy ul. Cichej oraz remonty budynków komunalnych. Ważną pozycją w zmianach budżetu było też wprowadzenie nowego zadania, jakim jest budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Ceglanej, Wyzwolenia i Janka Krasickiego. Piątkowa decyzja radnych oznacza, że miasto będzie mogło podpisać porozumienie z PGE Dystrybucja, umożliwiające realizację inwestycji wartej prawie 580 tysięcy złotych. Prace mają być wykonane do końca listopada tego roku, a samorząd miejski przeznaczy na nie ponad 140 tysięcy złotych.

Radni Hrubieszowa przyjęli też informację o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2012 rok i pierwsze półrocze bieżącego roku. Wynika z niej, że o ile na koniec 2011 roku spółka miała prawie 487 tysięcy złotych straty, o tyle następny rok zakończyła z niewielkim zyskiem, w wysokości ponad 41 tysięcy. Dane za pierwsze półrocze są jeszcze bardziej optymistyczne, ponieważ PGKiM zamknął je zyskiem, wynoszącym ponad 161 tysięcy złotych. Z danych spółki wynika, że w obecnym roku budżetowym jej wynik finansowy będzie zdecydowanie lepszy od ubiegłorocznego, co wynika ze skutecznej realizacji programu naprawczego przedsiębiorstwa.


(fot. arch. UM w Hrubieszowie)
ias24.eu
 

comments powered by Disqus