Jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Do dnia 31 maja 2024 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów, można składać wnioski o przyznanie jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa:

  • W roku 2024 stypendium będzie przyznawane jedynie za osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.;
  • Stypendium może być przyznane jedynie osobom spełniającym warunki i kryteria, o których mowa w § 1 oraz Rozdziale 2 regulaminu;
  • Dla jednej osoby w danym roku może zostać złożony tylko jeden wniosek;
  • Stypendium nie przyznaje się w przypadku, gdy za osiągnięcia wskazane we wniosku dana osoba została już nagrodzona przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w ramach innych, obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów programów, nagród lub stypendiów;
  • Stypendium może być przyznane jedynie po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku, zawierającego wszystkie niezbędne załączniki:
  1. Wniosek,
  2. Kopie dyplomów, dokumentów potwierdzające uczestnictwo w zawodach/konkursach potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  3. Podpisana „Klauzula informacyjna” – RODO,
  4. Uzupełniona informacja o numerze PESEL,
  5. Zgoda na przetwarzanie wizerunku.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Do pobrania:

Wniosek

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Informacja o numerze pesel